Serveis

Tramitació d’ajuts DUN

La Declaració Única Agrària és una declaració anual obligatòria que ha de presentar el/la titular de l'explotació agrària.

Grans com a entitat col·laboradora, gestiona la documentació necessària per atendre, d'una banda, les obligacions ambientals i, de l'altra, les sol·licituds d'ajudes directes a les explotacions.

Assegurances agràries

El Pla d'Assegurances Agràries combinades té com a finalitat cobrir la pèrdua econòmica de renda que es produeix per circumstàncies meteorològiques adverses i alienes a la voluntat del titular de l'explotació.Assegurances de retirada de cadàvers

Agroseguro cobreix l'obligatorietat ambiental i sanitària de qualsevol explotació ramadera per garantir la correcta gestió dels cadàvers.Gestió Quadern d’explotació

Tant la normativa comunitària com la nacional estableixen l'obligació de dur un registre de dades per als agricultors.

Aquestes obligacions inclouen la descripció de les característiques de l’explotació i dels mitjans de producció utilitzats, el registre de tractaments fitosanitaris, el registre de les vendes dels productes de l'explotació i, en els casos establerts per la normativa, el registre de les aplicacions de fertilitzants.

L'objectiu fonamental de la conservació d’aquests registres, durant almenys tres anys, és poder garantir la traçabilitat, la sanitat i la higiene dels productes agrícoles al llarg de tot el seu cicle de producció i comercialització posterior.


Gestió dejeccions ramaderes

Les explotacions ramaderes i les plantes de tractament han de disposar d’un pla de gestió de dejeccions ramaderes, on quedi degudament justificada la gestió de les dejeccions i el nitrogen procedent de l’explotació a través de l’aplicació GDN.

Dirigit a:

S’adreça al titular de les terres que les vulgui ratificar en un pla davant l’aparició de possibles duplicitats o al titular que les vulgui donar de baixa de tots els plans en què hi constin.

Identificació i control de les actuacionsagronòmiques

Per a una moderna gestió, controls obligatoris i seguiments de l'activitat agrícola, Grans disposa d'una eina digital (VISUAL) que posa a disposició de tots els nostres col•laboradors.

Màquiles per a les pròpies llavors

Disposem d’instal•lacions de diverses capacitats per donar opció als agricultors a seleccionar les seves llavors destinades a la pròpia explotació:

- Seleccionadora a St. Martí d’Albars (8 tn/h)
- Seleccionadora a Pons (3 tn/h)
- Seleccionadora mòbil (2 tn/h): permet donar un servei a domicili en zones apartades a les instal•lacions fixes.Activitat industrial

Multiplicador de llavors de cereals

L'activitat productiva principal de Grans del Lluçanès és la multiplicació de llavors de cereals. Per això, tenim en compte els assajos i resultats de l'IRTA, que de forma anual experimenta i compara, en tot el territori, les noves varietats.

Busquem els millors terrenys i escollim les varietats més òptimes per a cada un d'ells. Al llarg del cicle de cultiu fem un seguiment constant, i abans de la collita, previ a l'aforament, verifiquem la puresa per destinació final com a llavor.

Després del control logístic de recepció i emmagatzematge, es selecciona la llavor, que passa pel procés de tractament i envasat amb un rigorós control de qualitat, fins a arribar al mercat de llavor certificada.


Aplicació d'adobs sòlids i líquids (UNIMOC i ensulfatadora)

La col·laboració amb empreses de serveis de cada zona permet oferir a l'agricultor interessat, no només la compra del producte, sinó també la seva aplicació.Assecador (cereals / farratges / oleaginoses)

Disposem d'una instal•lació d'assecatge vertical en continu amb 10 t/h de capacitat, segons el tipus de cereal o oleaginosa. Amb aquest servei és possible produir els cereals d'estiu que es recullen durant a la tardor, amb la humitat corresponent segons la collita.

Els farratges es processen en la instal•lació d'assecatge tipus tromel.


Aplicació de fitosanitaris (ensulfatadora)

La col·laboració amb empreses de serveis de cada zona permet oferir a l'agricultor interessat, no només la compra del producte, sinó també la seva aplicació.Granulació farratges

El procés de recepció i assecat de la divisió de farratges culmina amb la línia de paletitzat, que ens permet densificar i poder emmagatzemar els mateixos per a una correcta comercialització i distribució.


Transport Recollida de camp

Grans disposa d'un equip de vehicles adaptats per a cobrir la logística necessària en el moment de la collita, per transportar les mercaderies del camp fins als magatzems.


Transport Expedició al sector agroindustrial

Tant amb els vehicles propis com a través de servei d'agència de transports, entreguem durant tot l'exercici les mercaderies emmagatzemades a les diferents fàbriques on es comercialitzen.


Transport Transport Expedició a l'agricultor

La demanda del sector per rebre en destí els productes necessaris (adobs i llavors), es cobreix amb mitjans adaptats i moderns a fi de no haver de manipular manualment les mercaderies.